Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 1

Ma, Junliang (馬俊良)

Bai hai (稗海); 1

Shang, Jun, Ming (商璿)

Li ji (禮記); 2

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

書名

作者 / 編者