Nikkōzan meisekishi (日光山名跡誌)

Takahashi, Yoshitake (鷹橋義武)