Juan zhai kao gong ji jie (鬳齋考工記解)

Lin, Xiyi, js. 1235 (林希逸)