Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 4

Yu ji shan ren (玉几山人); Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Yu ji shan ren (玉几山人); Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 2

Yu ji shan ren (玉几山人); Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 3

Yu ji shan ren (玉几山人); Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770)