Shanxi tong zhi (陝西通志); 4

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 9

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 7

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 8

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 5

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 3

Shen, Qingya (沈青崖); Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義)