Guangdong tong zhi (廣東通志); 5

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 3

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 4

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 1

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 2

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 6

Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜); Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟)