Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Henan tong zhi (河南通志); 1

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)