Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 5

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 6

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 4

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 11

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Sichuan tong zhi (四川通志); 11

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)