Sichuan tong zhi (四川通志); 9

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 4

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Sichuan tong zhi (四川通志); 14

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Sichuan tong zhi (四川通志); 3

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)

Henan tong zhi (河南通志); 2

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)