Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)