Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 15

Ji, Huang (嵇璜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 6

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 14

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 2

Ji, Huang (嵇璜)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 8

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Lun yu ji shuo (論語集說)

Cai, Jie, Song (蔡節)