Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Juan zhai kao gong ji jie (鬳齋考工記解)

Lin, Xiyi, js. 1235 (林希逸)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)