Jiangxi tong zhi (江西通志); 5

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Juan zhai kao gong ji jie (鬳齋考工記解)

Lin, Xiyi, js. 1235 (林希逸)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Sichuan tong zhi (四川通志); 17

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)