Guo chao er shi si jia wen chao (國朝二十四家文鈔)

Xu, Peiran, Qing, fl. 1796 (徐裴然, fl. 1796)

Jin si lu (近思錄)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)