Minobu no michi no ki (身延道之記)

Makishima, Terutake; Gensei Shaku Nichisei (釋元政)