Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨); E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 3

Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨); E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 2

Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨); E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰)