Haikai Yoyoshi no mono-kurabe (誹諧世吉の物競)

Tani, Sogai (谷素外)