Saikoku sanjūsansho meisho zue (西國三十三所名所圖會)

Matsukawa, Hanzan (松川半山); Akatsuki, Kanenari (曉鐘成)