Saikoku sanjūsansho meisho zue (西國三十三所名所圖會)

Akatsuki, Kanenari (曉鐘成); Matsukawa, Hanzan (松川半山)