Hokusai gashiki (北齋画式)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋); Katsushika, Hokuyō (葛飾北洋)