Shi lei fu (事類賦)

Hua, Linxiang (華麟祥); Wu, Shu, 947-1002 (吳淑)