Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Xunzi (荀子)

Yang, Liang, 8./9.Jh. (楊倞); Xunzi, 340-245 v.Chr. (荀子, 340-245 v.Chr.)

Junshi (荀子)

Yang Liang; Hsün K'uang

Junshi (荀子)

Yang Liang (楊倞); Hsün K'uang

Shi zi quan shu. [3], Xunzi (十子全書. [3], 荀子)

Wang Zixing (王子興)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 4

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 5

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)