Jie zi yuan hua zhuan san ji (芥子園畫傳三集)

Wang, Shi, um 1672-1681 (王蓍); Wang, Nie, 17./18. Jh. (王臬); Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩)