Kaishien gaden nishū (芥子園画傳二集)

Wang Shi (王蓍); Wang Nie (王臬); Wang, Gai (王概)

Kaishien gaden (芥子園画傳)

Wang, Gai (王概)