Sheng jiao zhen shi ping ju (聖教真實憑據)

Liu, Zhongfu (劉仲符)