Luo Zhongjie gong yi ji (羅忠節公遺集)

Luo, Zenan, 1808-1856 (羅澤南, 1808-1856); Guo, Songtao