Xing shi ren wu kao (姓史人物考); 1

Zhang, Lüren (章履仁)

Xing shi ren wu kao (姓史人物考); 2

Zhang, Lüren (章履仁)