Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 1

Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明); Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 3

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Li ji (禮記); 3

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Titel