[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 3

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 5

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 4

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 4

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 3

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wang, Mo, js1778 (王謨)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 2

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wan, Mo, js1778 (王謨)

Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Titel