Da Dai Li ji (大戴禮記)

Dai, De, Han (戴德); Lu, Bian (盧辯)

Quan ben li ji shu jie chan bei hui can (全本禮記述解闡備滙)

Ma, Lücheng (馬履成); Chen, Hao (陳澔)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 2

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Li ji (禮記); 2

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Raiki (禮記)

Chen, Hao (陳澔)

Titel