Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 1

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Wu jing ji zhu (五經集註)


[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 2

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Titel