Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 1

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 2

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 3

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 4

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 5

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 6

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 7

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 8

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 9

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 10

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)