Huang qing jing jie (皇淸經解); 21

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 26

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 31

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 56

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 25

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 57

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 52

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 32

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 62

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 28

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)