Huang qing jing jie (皇淸經解); 24

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 44

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 27

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 46

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 72

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 66

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 42

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 84

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 7

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 91

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)