Huang qing jing jie (皇淸經解); 60

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 54

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 64

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 59

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 23

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 42

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 24

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 30

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 41

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 18

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)