I-sen torai ni tsuki Uraga on-gatame no zu (異船渡来二付浦賀御固之図)

Satake, Eikai; Yamazaki, Yoshishige (山崎美成)