Ping Tai ji lüe (平臺紀略)

Lan, Dingyuan, 1680-1733 (藍鼎元, 1680-1733); Wang, Zhefu (王者輔)