Wang shi hua yuan (王氏畫苑)

Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Chen, Bangtai (陳邦泰); Xu, Zhi (徐智); Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞)