Wang shi shu yuan (王氏書苑)

Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞)