Yu hai (玉海); 20

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 21

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 16

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 12

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 5

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 14

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 8

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 3

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 4

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 6

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)