Yu yang shan ren shi ji (漁洋山人詩集)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛, 1634-1711)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 10

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 3

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 8

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 13

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 20

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 11

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 19

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 4

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 6

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)