Yu hai (玉海); 6

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 1

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 23

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 17

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 14

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 20

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 8

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 21

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 4

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 16

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)