Kyōka kotoba no umi (狂歌言蘆集)

Hayashi, Rosan; Hayashi, Rohōsai