Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 4

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wang, Mo, js1778 (王謨)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 3

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wan, Mo, js1778 (王謨)

Er ya (爾雅)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞)