Yu yang shan ren shi ji (漁洋山人詩集)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛, 1634-1711)