Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰)

Yuyangshanren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Xu, Hai (徐淮); Jin, Rong, 17th/18th cent (金榮, 17th/18th cent)