Weishan jing ce ju shi ji (溈山警策句釋記)

Hongzan; Weishanlingyou, 771-853 (靈祐, 771-853)