Qing bo za zhi (淸波雜志)

Shang, Jun, um 1591-1602 (商濬); Zhou, Hui, b. 1126 (周煇)