Yuan jian lei han (淵鑑類函); 19

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 4

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 6

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 9

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 17

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 12

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 5

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 1

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 16

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 2

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛); Zhang, Ying, 1638-1708 (張英)