Henan tong zhi (河南通志); 3

Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡); Sun, Hao (孫灝)

Henan tong zhi (河南通志); 1

Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡); Sun, Hao (孫灝)

Henan tong zhi (河南通志); 2

Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡); Sun, Hao (孫灝)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 2

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Henan tong zhi (河南通志); 4

Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡); Sun, Hao (孫灝)

Henan tong zhi (河南通志); 5

Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡); Sun, Hao (孫灝)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 3

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)