Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 2

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 3

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Henan tong zhi (河南通志); 1

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 2

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 3

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 4

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Henan tong zhi (河南通志); 5

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)