Jiang nan tong zhi (江南通志); 10

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 7

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 8

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 4

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 5

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 6

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋); Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善)