Rekidai sensairoku (歷代荃宰錄)

Hayashi, Shunsai (林春齋)