Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun; Xu, Dao (徐道)