Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 11

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 6

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 13

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 16

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 12

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 18

Ji, Huang (嵇璜)