Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Hesheng, 1750-1799 (和珅); Agui, 1717-1797 (阿桂)