Sichuan tong zhi (四川通志); 9

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 14

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 3

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 6

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 2

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 19

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 16

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 11

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 4

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)