Kashiwa no den (柏傳)

Tadamasa, Noda; Koretsune, Takenouchi (竹内惟庸)