Ben cao qiu zhen. 8 (本草求真. 8)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen (本草求真)

Huang, Gongxiu (黃宮繡纂)