Ben cao qiu zhen (本草求真)

Huang, Gongxiu (黃宮繡纂)

Ben cao qiu zhen. 2 (本草求真. 2)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 4 (本草求真. 4)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 8 (本草求真. 8)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)