Jingyue quan shu (景岳全書); 1

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 2

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 3

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 4

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 5

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 6

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 7

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 8

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jingyue quan shu (景岳全書); 9

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)