San guo zhi (三國志)

Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Chen, Shou, 233-297 (陳壽)

Jin shu (晉書); 2

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)

Jin shu (晉書); 3

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)

Jin shu (晉書); 1

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)